Слънчеви колектори - съвременни енергийни решения! Промоция!

ИКОНОМИЧНО: СПЕСТЕТЕ ПАРИ СЪС СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

Спестете пари със слънчев колектор

През последните години използването на слънчевата енергия е въпрос с голямо значение. Стандартните ресурси като природен газ, нефт и въглища постепенно се изчерпват, а все по-рядко се разработват нови находища тъй като добивът от тях се оскъпява прекалено от това, че те са прекалено дълбоки или много бедни. Друг, не по-малко важен момент е наболелия въпрос за опазването на околната среда от технологичното замърсяване при използването на традиционните начини за енергия. Добиването на електроенергия от атомните електроцентрали (АЕЦ) съвсем не е най-добрата алтернатива на едни от най-големите замърсители - топло електрическите централи(ТЕЦ), заради опасността от ядрено замърсяване. Живота на самите АЕЦ е около 20 - 30 години, след което те трябва да бъдат „погребани" в скъпоструващи съоръжения. Употребата на Водно електрическите централи (ВЕЦ) е много затруднена от специфичните условия, които са необходими за тяхното изграждане и скъпоструващата техника. Освен това, всички тези източници на енергия поглъщат много средства за поддръжка. Ето защо учените по цял свят са насочили своите усилия към разработването и осъществянето на технологии за добиване на енергия от така наречените „възобновяеми източници".

Съществуват разработки на ел. централи използващи енергията на морските вълни, приливно-отливни ел. централи, електроцентрали работещи с „биогаз", геотермални източници на енергия, вятърни електроцентрали и др. Една от най-развиващите се напоследък насока в съвременните изследвания е използването на слънчевата енергия. Слънчевата енергия е достъпна за всеки дом, цената на нейното преработване в електрическа енергия е ниска и не причинява никаква вреда на околната среда. Голяма част от усилията сега са насочени основно към развитието на преобразувателите на слънчевата енергия, наречени photovoltaic, но немалко се работи и по повишаването на коефициента на полезна дейност на водните слънчеви колектори.

Направените измервания в домакинства, използващи слънчева система за битова топла вода, е установено, че човек използва средно на ден около 40 литра топла вода. Тези измервания се отнасят до горещата вода, използвана директно от резервоара на системата, без да е смесвана със студена вода. Най-важен е факта, че слънчевите системите са напълно безвредни за хората и околната среда, доставят екологично чиста енергия на домакинствата и същевременно спестяват пари.

За да оцените тяхната ефективност и икономичност, погледнете сравнителната таблица по-надолу.

Слънчева система за топла вода - приблизително сравнение на разходите и икономическата изгода, в зависимост от количеството консумирана топла вода
Брой хора, независимо от възрастта, средна стойност12345
Литри на ден. Средната консумация на човек е приблизително 40л. на ден4040404040
Общо литри на ден4080120160200
Годишна консумация на електоенергия (кв./часа)795.21590.42385.63180.83976
Годишен разход за топла вода (лева)159.04318.08477.12636.16795.20
Цена на Слънчева система за загряване на вода - средна приблизителна стойност (лева)6306907908801090
Спестени пари (годишно)161322491655806
Време за възвръщане на инвестицията (години)4.143.93.73.4
Вредните емисии, които се спестяват са еквивалентни на засадени дръвчета, брой120180225330450
Чиста печалба от инвестицията (при 20 годишен живот на системата), лв.2 5105 5608 72012 00014 970

*Забележка: Стойностите в таблицата са приблизителни, понеже характеристиките на моделите слънчеви системи са осреднени, а и зависят от изборът на клиента, местоположението и ориентацията при монтажа. Даденият пример е при използването на соларната система за 280 дни (средната стойност на слънчевите дни за България). Таблицата е сметната при средна цена на електроенергията 0.15 лв. за кв. като се включва и таксата за потребление.

Средният живот на една слънчева система е минимум 20 години, като не е изключено и да ги надхвърли значително, може да се наложи само смяна на вакуумните тръби, при които след този период се наблюдава отслабване на ефективността им. Евентуалната им замяна с нови (не са скъпи, отнесено към цената на цялата система) може да удължи значително живота на системата.

ЕНЕРГЕТИКА БГ