Икономия

ИКОНОМИЧНО: СПЕСТЕТЕ ПАРИ СЪС СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

Спестете пари със слънчев колектор

През последните години използването на слънчевата енергия е въпрос с голямо значение. Стандартните ресурси като природен газ, нефт и въглища постепенно се изчерпват, а все по-рядко се разработват нови находища тъй като добивът от тях се оскъпява прекалено от това, че те са прекалено дълбоки или много бедни. Друг, не по-малко важен момент е наболелия въпрос за опазването на околната среда от технологичното замърсяване при използването на традиционните начини за енергия. Добиването на електроенергия от атомните електроцентрали (АЕЦ) съвсем не е най-добрата алтернатива на едни от най-големите замърсители - топло електрическите централи(ТЕЦ), заради опасността от ядрено замърсяване. Живота на самите АЕЦ е около 20 - 30 години, след което те трябва да бъдат „погребани" в скъпоструващи съоръжения. Употребата на Водно електрическите централи (ВЕЦ) е много затруднена от специфичните условия, които са необходими за тяхното изграждане и скъпоструващата техника. Освен това, всички тези източници на енергия поглъщат много средства за поддръжка. Ето защо учените по цял свят са насочили своите усилия към разработването и осъществянето на технологии за добиване на енергия от така наречените „възобновяеми източници".

Съществуват разработки на ел. централи използващи енергията на морските вълни, приливно-отливни ел. централи, електроцентрали работещи с „биогаз", геотермални източници на енергия, вятърни електроцентрали и др. Една от най-развиващите се напоследък насока в съвременните изследвания е използването на слънчевата енергия. Слънчевата енергия е достъпна за всеки дом, цената на нейното преработване в електрическа енергия е ниска и не причинява никаква вреда на околната среда. Голяма част от усилията сега са насочени основно към развитието на преобразувателите на слънчевата енергия, наречени photovoltaic, но немалко се работи и по повишаването на коефициента на полезна дейност на водните слънчеви колектори.

Направените измервания в домакинства, използващи слънчева система за битова топла вода, е установено, че човек използва средно на ден около 40 литра топла вода. Тези измервания се отнасят до горещата вода, използвана директно от резервоара на системата, без да е смесвана със студена вода. Най-важен е факта, че слънчевите системите са напълно безвредни за хората и околната среда, доставят екологично чиста енергия на домакинствата и същевременно спестяват пари.

За да оцените тяхната ефективност и икономичност, погледнете сравнителната таблица по-надолу.

Слънчева система за топла вода - приблизително сравнение на разходите и икономическата изгода, в зависимост от количеството консумирана топла вода
Брой хора, независимо от възрастта, средна стойност 1 2 3 4 5
Литри на ден. Средната консумация на човек е приблизително 40л. на ден 40 40 40 40 40
Общо литри на ден 40 80 120 160 200
Годишна консумация на електоенергия (кв./часа) 795.2 1590.4 2385.6 3180.8 3976
Годишен разход за топла вода (лева) 159.04 318.08 477.12 636.16 795.20
Цена на Слънчева система за загряване на вода - средна приблизителна стойност (лева) 630 690 790 880 1090
Спестени пари (годишно) 161 322 491 655 806
Време за възвръщане на инвестицията (години) 4.1 4 3.9 3.7 3.4
Вредните емисии, които се спестяват са еквивалентни на засадени дръвчета, брой 120 180 225 330 450
Чиста печалба от инвестицията (при 20 годишен живот на системата), лв. 2 510 5 560 8 720 12 000 14 970

*Забележка: Стойностите в таблицата са приблизителни, понеже характеристиките на моделите слънчеви системи са осреднени, а и зависят от изборът на клиента, местоположението и ориентацията при монтажа. Даденият пример е при използването на соларната система за 280 дни (средната стойност на слънчевите дни за България). Таблицата е сметната при средна цена на електроенергията 0.15 лв. за кв. като се включва и таксата за потребление.

Средният живот на една слънчева система е минимум 20 години, като не е изключено и да ги надхвърли значително, може да се наложи само смяна на вакуумните тръби, при които след този период се наблюдава отслабване на ефективността им. Евентуалната им замяна с нови (не са скъпи, отнесено към цената на цялата система) може да удължи значително живота на системата.

 
 
ЕНЕРГЕТИКА БГ
 
loading...